Privacyreglement

Huisartsenpraktijk GOED Voorburg gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk GOED Voorburg informeert patiënten indien Huisartsenpraktijk GOED Voorburg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Privacy regelement Huisartsen GOED Voorburg
Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze
gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u
lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de
privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten
willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met ons via info@huisartsengoedvoorburg.nl.

Privacyverklaring

Naam huisarts: E.A.M. van Gelder
Adres: Albertus den Oudelaan 2
E-mailadres: info@huisartsengoedvoorburg.nl
Telefoonnummer: 070-3869178

1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is
noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te
verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere
dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen, tenzij u daartegen
bezwaar kenbaar maakt.
1.2 Wettelijk verplichtingen
Huisartsen zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke
bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens
vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van
toekomstige behandelingen.
1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook
van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt
bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw
zorgaanbieder waarnemen.
1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van
uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan
2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn
verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen,
facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal
persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer,
telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en
gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons
elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens
opgenomen worden.
2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen,
bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan
derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.
2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme
reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke
verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder
de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment
weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn.
Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.
Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van
(toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?
3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer
opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie
of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande
huisarts of het dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Het origineel zal uitgewisseld
worden tussen de huisartsen.
3.2 Informatie delen
Wij kunnen uw informatie delen met verschillende partijen denk aan de apotheek, het
ziekenhuis, of andere zorgverleners. Zo kunnen wij uw gegevens delen met diegenen die
rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling of indien er sprake is van een noodsituatie.
Het kan in dat geval nodig zijn om de gegevens te delen om een juiste en zorgvuldige
uitvoering van uw behandeling te kunnen verzekeren. Wij delen dan slechts de noodzakelijke
gegevens en alleen indien u hier geen bezwaar tegen kenbaar heeft gemaakt. In gevallen
waarin wij uw gegevens willen delen met andere partijen, doen wij dit enkel als u
toestemming heeft gegeven om de gegevens te delen.
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een specialist. Wij verstrekken enkel de
noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze
specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.
Nadat gerichte toestemming is gegeven kunnen uw gegevens opgenomen worden in het
Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zorgverleners de medische gegevens
van elkaars patiënten raadplegen. Zo kunt u ook in het weekend, de avonden of buiten uw
eigen zorgverlener om hulp krijgen, indien nodig. Voornamelijk huisartsen, ziekenhuizen en
apotheken zijn op het LSP aangesloten.
3.3 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de
behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur
staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij
voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet
wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.
3.4 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij
wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle.
Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij
zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.
3.5 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.
3.6 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en
voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.
3.7 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een
verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy
beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder
4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan
anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen,
hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld
met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven
voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan
een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven
geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In
uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een
patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende
technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en
eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?
5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw
dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een
afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.
5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw
patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere
zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in
uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een
telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor
een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt
indienen.
5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk.
Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren
(denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich
verzetten tegen verwijdering.
5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u
hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan
hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
5.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet
tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in
elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen.
Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar
om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met dr. EAM van Gelder via info@huisartsengoedvoorburg.nl.